Pts, May 9, 2022

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Made-1- SENDİKANIN ADI:  Tüm Üretici Köylüler Sendikası’dır. TÜM KÖY SEN’dir.

Madde-2-SENDİKANIN MERKEZİ VE ADRESİ: Sendikanın merkezi; ANKARA,dadır.

Adresi; Bayındır Sokak 15/8 Kızılay/ ANKARA

Merkezin ilden ile nakline Sendika Genel Kurulu, il içi adres değişikliğine ise, ilgili yerlere bilgi vermek koşuluyla Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Madde – 3- SENDİKANIN FAALİYET ALANI

 1. a) Her çeşit meyveli ve meyvesiz bitkiler; çay, pamuk, ayçiçeği, fındık, tütün, zeytin, elyaflı bitkiler; portakal, mandalina ve muz, turunçgiller; pirinç, buğday, arpa, nohut ve mercimek, baklagiller; şeker pancarı, yer fıstığı, soğan, patates ve sarımsak gibi köklü bitkiler, ağaç, ağaççık, omca, tohum, fide, fidan; kayısı, elma, erik, üzüm, fıstık ve şeftali; karpuz, kavun, sebze, meyve ve tarla ürünleri; yem ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı, araştırılması, bunlarla ilgili her türlü toprak işleri, ekim, dikim, aşı budama, sulama, gübreleme, hasat, harman, devşirme, temizleme hazırlama ve ayırma işleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, toprak ıslahı, çayır, mera toprak ve su korunması işleri,
 2. b) Fidanlık ve ağaçlandırma tabii ve suni tensil, orman koruma ve bakımı (yangın dahil), orman imar ve ıslahı, tohum toplama, ormancılık araştırma (sulama, dikim, yetiştirme, bakım), tali orman yol yapım-onarım, amenajman, silvikültür, orman ürünleri istihsali, ana depolara nakil, son depolarda istif ve tasnif, milli parkların yapım, bakım ve geliştirilmesi işleri,
 3. c) Her türlü iş ve gelir hayvanlarının (arı, ipek böceği ve benzerleri dahil) yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı ve bunlarla ilgili bakım, güdüm, terbiye, kırkım sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanması, saklanması işleri ile bu hayvanların hastalık ve asalaklarıyla mücadele işleri,
 4. d) Yukarıda sayılan alanlar ve bunların dışında kalan her türlü tarım ormancılık ve hayvancılık alanlarında; üretici/köylünün yaşamını idame ettiği tüm alanlarda, Türkiye çapında faaliyette bulunur,

Madde – 4- SENDİKANIN AMAÇ VE İLKELERİ:

Emeği en yüce değer olarak kabul eden ve gücünü üretici/köylüden alan TÜM KOY SEN demokratik, bağımsız bir kitle örgütü olarak Uluslararası tekellerin politikalarına karşı ulusal tarım politikalarını savunan, özelleştirmeye karşı ekolojik denge ve çevre sorunlarına duyarlı olarak üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, hukuksal, kültürel hak ve çıkarlarının, toplumcu, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü temellere dayalı gerçek demokrasi ortamında kazanılıp gerçekleştirilebileceğinin bilinci içinde emekçi halka yönelik her türlü baskı ve sömürünün ortadan kaldırılmasını,

Üyelerinin yaptığı işe, harcadığı emeğe uygun, insanlık onuruna yaraşır bir yaşam ve adaletli bir gelir sağlaması, Üyelerinin mesleğinde ilerleme hakkından yararlandırılması, iş ve sosyal güvenliklerinin sağlanmasını, sakat ve güçsüzleri koruyan çalışma ortamının yaratılması,

Evrensel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı,

Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve şartnamelerine dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, güçlendirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı,

Uluslararası sendikal dayanışma içinde ekonomik, sosyal, siyasal, hukuksal ve kültürel gelişimi artırıcı her türlü bilimsel ve eğitsel çalışmaya öncelik tanıyarak, üretici ve köylü haklarına örgütlülük bilinci ile sahip çıkmayı, bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı,

Üyeler arasında dayanışma ve birliği sağlamayı, üyelerinin ülkenin genel politikalarının belirlenmesinde söz ve karar sahibi olmasını,

Demokratik yöntemler yoluyla toplumsal kalkınmayı hedef alan bir mücadeleyi sürekli kılmayı,

Henüz örgütlenmemiş, örgütlenme olanağına kavuşmamış üretici ve köylünün bu haklarını kullanmalarına yardım ederek örgütsel dayanışma kapsamı içine alınmalarını sağlamayı.

Adil bir toprak dağılımını sağlayacak toprak reformu için mücadele etmeyi taban fiyatlarının belirlemesinde, ihracat-ithalat politikalarının oluşturulmasında üretici/köylülerin söz ve karar sahibi olmasını sağlamayı,

Üretici/köylülere her türlü üretim giderleri ile yeterli tarım araçları ve ucuz krediler sağlamayı,

Herhangi bir afet durumunda üretici/köylünün uğradığı tüm zararların tespiti ile Devlet ve ilgililer tarafından karşılanmasını sağlamayı,

Sendikal mücadelenin, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle; üyelerini bu konuda bilinçlendirmeyi ve demokrasi mücadelesi içinde aktif görev almasını sağlamayı, demokrasi dışı tüm yönetim biçimleri ve insanlık dışı uygulamalarla mücadele etmeyi, TEMEL AMAÇ;

Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil, düşünce ve etnik yapı ayrımı gözetmeksizin, demokrasiye ve temel insan haklarına dayalı, özgür, eşit ve kardeşçe bir ortamda, aynı çatı altında barış içinde birlikte yaşamayı, tüm dünyada barışın ve dostluğun egemen kılınmasını,

Tüm çalışanların, ulusal ve uluslararası düzeyde sendikaların çatısı altında örgütlenerek, birlik ve dayanışma içinde, her bakımdan insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyine ulaşmalarına,

Tüm sendikal çalışmalarda çalışanların söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeyinin her alanda egemen kılınmasını TEME İLKE sayar.

Madde- 5-SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. a) Ulusal ve Uluslar arası düzeyde ve örgüt içinde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamının gelişmesini sağlamak, sendikanın yapısı içinde yer alan en alt birimlerden en üst birimlere kadar demokrasinin doğrudan işlerliğini egemen kılmak, faaliyet alanları ile ilgili yerlerde ve köylerde çalışma birimleri oluşturarak, yönetimsel işleyişte, aşağıdan yukarıya doğru demokratik katılımı gerçekleştirmek, her aşamada sendikal demokrasiyi ve tabanın söz sahibi olması ilkesini eylemsel olarak yaşama geçirmek.
 2. b) Faaliyet alanındaki Üretici/Köylüleri çatısı altında örgütlemek, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, üyelerinin hak ve çıkarlarının etkin olarak korunması ve gerçekleştirilmesini sağlayacak çalışmalara katılmak.
 3. c) Türkiye ve Dünya’da kurulmuş emek ve Üretici/Köylü örgütlerine, sosyal kuruluşlara katılmak, ayrılmak, bu gibi örgütlerin kurulmasına çalışmak, bütün ulusal ve uluslararası emek ve Üretici/Köylü örgütleri ile diğer sosyal kuruluşlar arasında dostluk ve dayanışmayı sağlamak, bu kuruluşlara delege, temsilci ve gözlemci göndermek, üyelerinin kültürel gelişmesine sağlamak ve deneyimlerini artırmak amacıyla her türlü yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek,
 4. d) Üyeleri adına tek tek yada toplu olarak gerçek ve tüzel kişilerle görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, demokratik katılım ilkesini gözeterek hazırlanmasından imzalanmasına kadar olan süreçte, faaliyet alanları ve Köylerde üyeleri ile ortak çalışmalar yaparak çoğunluğun görüşü doğrultusunda sözleşmeler yapmak grev kararı almak, uygulamak yönetmek, gerektiğinde kaldırmak,
 5. e) Tarım, ormancılık ve hayvancılık işleriyle ilgili konularda, yasalardan örf ve geleneklerden ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda, üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan davalara taraf olmak,
 6. f) Üyelerinin işsizlik, evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, yaşlılık, emeklilik, askerlik, ölüm ve grev gibi durumlarda ve eğitim amacıyla, kendileri veya yakınlarına gerekli yardımların sağlanması yolunda sağlam ve kalıcı çözümler üretmek, bu amaçla kurulacak sandık ya da oluşturulacak fonlara yardımcı olmak, katkı sağlamak,
 7. g) Daha ileri sosyal ve ekonomik haklara ulaşılmasını, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesini, çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak,
 8. h) Adil bir toprak dağılımını sağlayacak toprak reformu için mücadele etmek, taban fiyatlarının belirlenmesinde, ihracat-ithalat politikalarının oluşturulmasında Üretici/Köylülerin söz ve karar sahibi olmasını sağlamak,
 9. i) Üretici/Köylülere yeterli tarım araçları ve ucuz krediler sağlamak,
 10. j) Herhangi bir afet durumunda Üretici/Köylünün uğradığı tüm zararların tespiti ile Devlet ve ilgililer tarafından karşılanmasını sağlamak,
 11. k) Sosyal Güvenlik hakkından yoksun olan üretici-köylünün Sosyal Güvenlik kapsamına alınarak tüm Sosyal Sigorta kollarından yararlandırılmasının sağlanması için çalışmalar yapmak,
 12. l) Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, Çalışanlar arasında sınıf bilincinin gelişmesini sağlamak, bu amaçla açık ve kapalı alanlarda kurs, seminer, konferans, yardımlaşma dayanışma toplantıları ve yemekleri, kültür-sanat faaliyetleri, şenlik, piknik, gezi vs. düzenleyerek üyelerinin kültür düzeylerini yükseltmek, mesleki bilgilerini artırmak, sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda her türlü eğitim çalışması yapmak, eğitim araçları sağlamak, eğitim ve öğretim, radyo-televizyon merkezleri, basın tesisleri, enstitüler kurmak kitaplık açmak, gazete-dergi, kitap vb. yayınlar yapmak,
 13. m) Kaliteli tohum ve fide üretim, toprak tahlili,planlı tarım ekonomisi,damızlık hayvan üretimi,zararlılarıyla mücadele vb. alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak,
 14. n) Üyelerinin, ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması için sağlık, spor, dinlenme tesisleri kurmak, sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, lokaller açmak,
 15. o) Üyeleri tarafından kurulacak kooperatiflere yardımcı olmak ve nakit mevcudunun %10’u aşmamak koşulu ile kredi sağlamak,
 16. p) Amaç ve görevlerinin gerektirdiği her çeşit taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak taşınmazları üzerine amaçları doğrultusunda tesisler kurmak, gerektiğinde inşaat yapmak, yaptırmak, taşınmazları üzerine mülkiyetten doğan aynı ve şahsi tüm haklarını kullanmak,
 17. r) Parasal varlığının %20’sini aşmamak ve sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı olmamak koşuluyla zirai ve ekonomik girişimlere yatırım yapmak,
 18. s) Üyelerinin sendika tüzüğünün amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamak,aksine davrananlar hakkında disiplin işlemleri başlatmak,
 19. t) Bu tüzükte gösterilmemiş olsa bile, yasalardan, Uluslararası sözleşmelerden ve geleneklerden doğan tüm hak ve yetkilerini kullanmaktır,

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİĞİN KAZANILMASI,

ÜYELİKTEN ÇEKİLME,

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

 

Madde- 6- ÜYELİĞİN KAZANILMASI

Sendikaya üye olmak için,

 1. a) Tüzüğün üyelik için ön gördüğü şartlara sahip olmak, Üretici/Köylü olarak sendikanın faaliyet alanındaki işlerden herhangi biriyle iştigal etmek ve 16 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
 2. b) Üye olmak isteyen Üretici/Köylü yazılı olarak düzenlenmiş olan iki nüsha üyelik başvurusunu Sendikanın yetkili organına verir. Sendika yetkili organınca başvuru tarihi, alındı ibaresi bulunan nüshalardan biri onaylanarak başvuru sahibine verilir.

Yetkili organın onayı ile üyelik kazanılır. Otuz gün içinde sendika yetkili organınca reddedilmemiş olan üyelik işlemi kabul edilmiş sayılır.

 1. c) Haklı bir neden gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyenlerin, Üyelik başvurusunun reddine ilişkin bildirimin tebliğinden itibaren 30 gün içinde Genel Mahkemelerde dava açma hakkı saklıdır.

Madde – 7-ÜYELİKTEN ÇEKİLME

Üyeler, önceden sendika yetkili organına yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla, üyelikten çekilebilirler. Çekilme, istemde bulunan üyenin kimliğinin yetkili organca saptanması ve imzasının onaylanması ile gerçekleşir.

Madde – 8- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 1. a) Sendikanın amaç ve ilkelerine, Sendika Anatüzüğüne ve bunlara uygun olarak çıkarılan yönetmelik, genelge ve yetkili organ kararlarına aykırı davranışta bulunan,
 2. b) Sendikanın amaçlarına ulaşmasına yada gelişmesine engel olacak eylem veya çalışmalarda bulunan,
 3. c) Sendikayı kişisel çıkarları için kullanan,

Merkez Yönetim Kurulunun istemi, Genel Disiplin Kurulunun kararı ve Sendika Genel Kurulunun onayı ile üyelikten çıkartılır.

Çıkarma kararı, çıkarılanlara yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı ilgilinin kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde görevli yerel mahkemeye itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılanların üyeliği Genel Kurulu kararına kadar askıda kalır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKANIN YAPISI

 

 

Madde – 9- SENDİKANIN ORGANLARI

 

A)Genel Merkez Organları

 

1)Sendika Genel Kurulu,

2)Merkez Yönetim Kurulu,

3)Genel Denetim Kurulu,

4)Genel Disiplin Kurulu,

B)Şube Organları

1)Şube Genel Kurulu,

2)Şube Yönetim Kurulu,

3)Şube Denetim Kurulu,

4)Şube Disiplin Kurulu,

 1. C) DANIŞMA ORGANI:

a)Başkanlar Kurulu,

b)Şube Temsilciler Kurulu

c)Köy ve mahalle Temsilciler Kurulu.

 

Madde – 10 -SENDİKA GENEL KURULUŞUNUN OLUŞUMU:

Sendika Genel Kurulu, Sendikanın en yüksek ve en yetkili organı olup, üyelerden; üye sayısı eğer bini aşıyorsa Şube Genel Kurullarından seçilecek en az iki yüz Sendika Genel Kurul Delegesi ile Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulu üyelerinden oluşur.

Üye sayısı ne olursa olsun her her Şubeye en az iki delege verilir. Geriye kalan delege sayısı, Şubelerin toplam üye sayısının Sendikanın toplam üye sayısına oranı esas alınarak, üye sayılarına göre paylaştırılmak üzere Şubeler için tahsis edilir. Bu hesaplamalar sırasında yarımdan büyük küsuratlar tama iblağ edilir.

Yukarıda esaslara göre Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen delege sayıları, Sendika Genel Kurulu delegesi seçiminin yapılacağı Şube genel kurullarından en geç 30 gün önce ilgili Şubelere yazılı olarak bildirilir.

Sendika Genel Kurul delege sayısı doğal delegelerle birlikte beş yüzü aşamaz.

Delege sıfatı, bir sonraki Sendika Olağan Genel Kurulu için yapılacak delege seçimi tarihine kadar sürer.

Genel Kurula katılacak delegelerin listesi kesinleşmeden önce delegeliği herhangi bir nedenle sona erenlerin yerine, aynı Şubeden seçilecek yedek delegeler aldıkları oy sırasına göre çağırılır.

Madde – 11- SENDİKA GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

 1. a) Sendika Genel Kurulu, sendika merkezinin bulunduğu yerde üç yılda bir Merkez Yönetim Kurulunun saptayacağı gündem, yer, gün ve saatte olağan olarak toplanır.
 2. b) Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul toplantısının gündemi ile yer, gün ve saati en az on beş önce sendika merkezinin bulunduğu ilde yayınlanan bir gazeteyle ilan edilir. Bu ilanda çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, on beş günden çok olamaz. Toplantının gündemi ile yapılacağı yer, gün ve saati toplantı gününden en az on beş gün önce o yerin mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak delege yada üyeleri gösteren liste de eklenir.
 3. c) Genel Kurula çağrı, Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
 4. d) İki Genel Kurul arasındaki çalışma ve hesap raporu ile Genel Denetleme Kurumu ve gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, delege yada üyelere toplantı tarihinden en az on beş gün önceden gönderilir.
 5. e) Genel Kurul toplantısı duyurulan yer, gün ve saatte hükümet komiseri gelmezse de yapılır. Ancak durum hemen mülki amire bildirilir.
 6. f) Genel Kurul’da salt gündemdeki maddeler konuşulur. Katılanların onda birinin yazılı istemiyle gündemde değişiklik yapılabilir.
 7. g) Genel Kurula katılacak delegeler kimlikleri saptanarak ve delege listesindeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Yeterli çoğunluğun saptanmasından sonra Genel Kurulu Genel Başkan, yokluğunda Genel Sekreter, Genel Sekreterin yokluğunda Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri açar.
 8. h) Genel Kurulca alınan tüm kararlar ile seçim sonuçları Genel Kurul karar defterine yazılarak Başkanlık Kurulu tarafından imzalanır.
 9. i) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üst kuruluşlara üye olmaya,üyelikten çekilmeye karar vermek ve üst kuruluşlara delege seçmek.
 10. j) Gerekli taşınmaz malların alınmasında, satılmasında Sendikanın amaçlarına ve görevlerine uygun inşaat yaptırılması, taşınmazların üzerinde mülkiyetten doğan aynı ve şahsi tüm yasal hakların kullanılması hususunda Sendika Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 11. k) Sendika Yöneticileriyle diğer personele verilecek ücret, ödenek ve yollukları ikramiye ve tazminatları saptamak.
 12. l) Geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları belirlemek,
 13. m) Sendika Tüzüğüne uygun öneriler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetkiler vermek
 14. n) Sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesine karar vermek
 15. o) Aynı amaçla faaliyet gösteren başka bir sendika ile birleşmek, katılma kararı vermek veya katılma istemine karar vermek
 16. p) Tüzüğün el verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

Madde  – 12- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUN TOPLANMA KOŞULLARI

 

Sendika olağanüstü genel kurulu Merkez Yönetim Kurulu yada Genel Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya bir önceki olağan sendika genel kurul delegelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır.

Olağanüstü genel kurul isteyen delegeler yazılı dilekçelerinde, genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasının gerektiren nedenleri açıkça belirtmek zorundadır. Olağanüstü genel kurul gösterilen gerekçelere uygun olmak koşuluyla Merkez Yönetim Kurulu hazırlar. Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve öneride bulunulamaz. Olağanüstü genel kurul toplantılarında, ana tüzüğün 12. maddesinde öngörülen toplantı, yönetim ve esasları uygulanır. Olağanüstü genel kurul yazılı ve gerekçeli istemin sendikaya ulaştığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde toplanır.

Madde- 13- SENDİKA GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Sendika genel kurulunun başlıca görev yetkileri;

 1. Gündeminde yer alan veya toplantıda hazır bulunan üye yada delegelerin en az onda birinin gündeme alınmasının istediği konuları görüşmek, Genel kurula katılan üye yada delegelerin üçte ikisinin oyları ile ana tüzükte değişiklik yapmak yada yeni bir tüzük benimsemek,
 2. Yönetim ve denetleme kurullarının faaliyetlerinin aklanıp aklanmamasına karar vermek,
 3. Genel disiplin kurulunun kararlarını görüşerek karara bağlamak,
 4. Merkez yönetim kurulunca üyelikten çıkarılması istenenler hakkında karar vermek,
 5. Merkez yönetim kurulunda sunulan bütçeyi görüşerek karara bağlamak,
 6. Sendika tüzüğünde öngörülen merkez organlarının asil ve yedek üyelerini ve üst kurul delegelerini seçmek,
 7. Şube veya temsilcilik açılmasına, şubenin yetkili olduğu bölgenin saptanmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına karar vermek, Şube, ve temsilcilik açılması ve bunların birleştirilmesi konusunda Merkez yönetim kuruluna yetki vermek,
 8. Yurtiçindeki ve yurt dışındaki üst kuruluşlara üye olmaya, üyelikten çekilmeye karar vermek,
 9. Gerekli taşınmaz malların alınmasında, satılmasında sendikanın amaçlarına ve görevlerine inşaat yaptırılması, taşınmazların üzerinde mülkiyetten doğan ayni ve şahsi tüm yasal hakların kullanılması hususunda sendika Merkez yönetim kuruluna yetki vermek,
 10. Sendika yöneticileriyle diğer personele verilecek ücret, ödenek, yolukları ikramiye ve yollukları ödemek,
 11. Geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları belirlemek,
 12. Sendika tüzüğüne uygun öneriler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetkiler vermek,
 13. Sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesine karar vermek,
 14. Aynı amaçla faaliyet gösteren başka bir sendika ile birleşmek, katılma kararı vermek veya katılma istemine karar vermek,

Madde -14- MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI

 

Merkez Yönetim Kurulu, Sendika Genel Kurulunca genel kurulu oluşturan üye ya da delegeler arasında gizli oyla seçilen bir genel başkan ile görevleri belirlenmeksizin seçilen altı (6) Merkez yönetim kurulu üyesi olmak üzere yedi (7) asil üyeden oluşur. Genel Kurulda asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Genel Başkan ve Merkez Yönetim kurulu üyeliklerine, oylamaya katılan delegelerin en çok oyunu alan adaylar seçilmiş olur.

Merkez Yönetim Kurulu Sendikayı her türlü işlem ve çalışmalarında temsil etmek hak ve yetkisine sahiptir.

Merkez yönetim kuruluna seçilenlerin Genel Kurul hariç sendikanın diğer zorunlu organlarındaki görevleri sona erer.

Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerinin bir yada bir kaçının herhangi bir nedenle boşalması durumunda; Genel Sekreter, eksilen üye sayısı kadar yedek üyeyi – çok oy almış bulunanlardan başlayarak oy sırasına göre-en geç bir ay içinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına çağırır.

Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı böylece tamamlandıktan sonra Kurul üyeleri boşalan görev ya da görevler için kendi içinden ve salt çoğunlukla yenisini yada yenilerini seçer.

Madde – 15 -MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN

GÖREV BÖLÜŞÜMÜ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

 

Merkez yönetim kurulu, genel başkanın başkanlığında yapacağı ilk toplantıda kendi içinden genel sekreteri, mali işler, eğitim, sözleşme, örgütlenme ve araştırma sekreterleri seçer. Sendika uzmanlık birimlerinin kimin sorumlu olduğunu belirler. Merkez yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev bölüşümün de genel başkan dışındaki kurul üyelerinin unvanlarında yapılacak değişikliklerde aynı şekilde karara bağlanır.

Merkez yönetim kurulu, en geç ayda bir genel başkanın onun yokluğunda genel sekreterin başkanlığına olağan olarak toplanır. Merkez yönetim kurulu, genel başkan tarafından yada üyelerin üçte ikisinin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır.

Merkez yönetim kurulu,  üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda toplantıyı yönetenin katıldığı öneri karar olur.

Oylamanın gizli yada açık yapılması Merkez yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Toplantılarda alınan kararlar karar defterine yazılır, katılan üyelerce imzalanır.

Madde – 16- MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Merkez yönetim kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra en yetkili organdır. Sendikanın temsil yetkisi ve görevi Merkez Yönetim Kurulu adına genel başkan tarafından kullanılır. Merkez yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri;

 1. Üyeleri adına sözleşmeler yapmak
 2. Toplu uyuşmazlıklar çıkarmak, toplu uyuşmazlıklarda arabulucular, hakem kurulları, yargı organları ve diğer özel ve tüzel kişilere başvurmak, görüş bildirmek, isteklerde bulunmak,
 3. Grev kararı almak, uygulamak yada kaldırmak,
 4. Ana tüzüğü ve sendika genel kurulu kararlarını uygulamak,
 5. Sendika genel kurulunu toplantıya çağırmak,
 6. Çalışma ve mali raporlarla tahmini bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 7. Bütçeyi uygulamak, yıllık bütçeler ve bütçe fasılları ve bütçe maddeleri arasında aktarmalar yapmak, sendikanın gelir ve giderlerini sendikanın amacı ve üyelerinin çıkarları doğrultusunda kullanmak,
 8. Sendika üyeliği başvurularını karara bağlamak,
 9. Üye sayısı toplantı yeter sayısı altına düşen şube yönetim kurullarını yasal süresinde kongrelerini yapmak koşuluyla tamamlamak,
 10. Üyelerinin çağrısıyla faaliyet alanından, yasalardan, uluslar arası sözleşmelerden, toplu sözleşmelerden, hizmet sözleşmelerinden doğan konularda destek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarıyla görüşmelerde bulunarak anlaşmalar yapmak, dava açmak, açılmış olanlara taraf olmak, davadan vazgeçmek ve ibra etmek,
 11. Sendikanın amaçlarına ulaşmak için gereken eğitim, teknik, bilim ve hukuk bürolarını ve sosyal tesisleri kurmak, sendika işlerini daha düzenli ve verimli yürüyebilmesi için gerekli gördüğü alanlarda uzmanlık birimleri oluşturmak, gerekli gördüğü yerlerde şubeler açmak, bunların demirbaş ve gereçlerini sağlamak, çalışacak uzman, danışman ve diğer çalışanları atamak, ücretlerini saptamak ve çalışma koşullarını belirlemek,
 12. Üyelerin mesleki ve genel bilgilerini yükseltmek, sınıf bilincini pekiştirmek, sosyal ve kültürel bilgilerini geliştirmek için gerekli çalışmalar yapmak, kurumlar kurmak, kurs, konferans, panel, seminer, şenlik, kapalı salon ve açık hava toplantıları, yemekler, konserler vb. etkinlikler düzenlemek,
 13. Üyelerinin sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, dinlenme ve diğer benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tesisler kurmak, radyo- tv istasyonu kurmak, görsel ve işitsel yayın yapmak, yayın çıkarmak,
 14. Bağışta bulunmamak koşulu ile üyeleri için yardım sandıkları ve kooperatifleri kurulmasına yardım etmek ve tüzükte belirtilen oranlara kadar kredi vermek,
 15. Başkanlar kurulunu toplantıya çağırmak,
 16. Gerekli taşınır ve sendika genel kurulunca verilecek yetki gereğince taşınmaz malların yaptırılmasına, alınmasına ve mevcutların satılmasına, taşınmazların üzerinde mülkiyetten doğan ayni ve şahsi hakların kullanılmasına karar vermek ve bu kararları uygulayacak yetkilileri ve onların yetkilerini belirlemek,
 17. Grev ve lokavt süresince sendika üyelerine yapılacak yardımları belirlemek
 18. Genel kurul kararları doğrultusunda şube açmak, birleştirmek
 • Şubelerin mali denetimini yapmak, gelir giderlerini inceleyerek karara bağlamak,
 1. Parasal varlığın yüzde yirmisinden fazla olmamak üzere zirai, sınai ve ekonomik girişimlere yatırım yapmak,
 2. Parasal gelirin yüzde beşini aşmamak koşulu ile gerektiğinde sosyal harcamalar yapmak,
 3. Sendikaya ait demirbaşların kayıtlarını tutmak, demirbaşları hizmete koymak, kullanılmayacak kadar hasar görmüş, eskimiş yada yitirilmiş olması durumunda kayıttan düşürülme işlemini tamamlamak, gereksinim duyulmaz ve işe yaramaz durumunda ki demirbaşları satış yoluyla elden çıkarmak, gerek görülürse bu konularda komisyon oluşturmak,
 4. Tüzüğün öngördüğü sendika organlarını toplantıya çağırmak
 5. Sendika ana tüzüğüne genel kurul ve Merkez yönetim kurulu kararlarına aykırı davranan yöneticileri genel disiplin kuruluna vermek, görevde kalmasında sakınca görülen yöneticilerin görevden el çektirilmesine genel disiplin kurulundan istemek,
 6. İlgili yönetim yada denetleme kurullarının yahut delegelerin beşte birinin yazılı istemini göz önüne alarak ana tüzük değişikliği önerileri hazırlayıp sendika genel kuruluna sunmak, ana tüzük ve yasalara uygun olarak iç yönetmelikleri hazırlayıp uygulamaya koymak, değiştirmek ve bunları yürürlükten kaldırmak,
 7. Sendika para ve menkul değerlerinin yatırılacağı bankaları saptamak,
 8. Şube disiplin kurulunca verilen kararları, genel disiplin kuruluna aktarmak yada uygulamak,
 9. Şube yönetim kurulunun görüşünü alarak köy ve mahalle temsilcilerini atamak yada değiştirmek,
 10. Tüzük ve genel kurul kararlarıyla öngörülen görevleri yapmak, yetkileri kullanmaktır,

 

 

MADDE – 17 -MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN

GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLERİ

 1. GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Sendika tüzel kişiliğini yurtiçinde ve yurtdışında genel başkan temsil eder, geçici nedenlerle görevi başında bulunamadığı zamanlarda yetkiyi genel sekreter kullanır,
 2. Genel başkan, Merkez yönetim kurulu ile danışma kurullarının ve sendika bünyesinde kurulacak tüm komisyonların başkanıdır, Bu görevini Merkez yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir,
 3. Genel başkan, sendikanın genel politikasına aykırı olmamak koşulu ile basın toplantıları düzenler, yazılı ve sözlü demeçler verir,
 4. Sendika yayın organının sahibidir
 5. Genel başkan, sendikada ki tüm büroların başıdır. Örgüt çalışmalarını denetler; Gerektiğinde şubelerin yazışma, işlem ve hesaplarını denetler yada görevlendireceği kimselere incelettirir,
 6. Sendika içinde birlik ve düzeni sağlar, sendika üyelerinin hak ve çıkarlarını kollar, örgütün onurunu korur,
 7. Sendika adına her türlü sözleşmeyi imzalar,
 8. Sendika yazışmalarını ve belgelerini Merkez yönetim kurulu ile birlikte imzalar,
 9. Tüzüğün el verdiği diğer görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 1. GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 

 1. Sendikanın her türlü yazışmalarının yönetir. Yazışma ve işlemlerin düzgün işlemesini sağlar. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlayarak toplantıdan önce Merkez Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırır,
 2. Sendika Genel Merkez organlarında görevli yöneticilerin düzenleyip notere verecekleri mal bildirimine ilişkin noter onaylı belgeleri, Merkez Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sayfasına yazar ve bu sayfanın Genel Denetleme Kurulu üyelerince imzalanmasını sağlar,
 3. Sendika Genel Merkez ve şubelerinde çalışan personelin özlük işlerini yürütür. Personel yönetmeliği taslağını hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar, uygulanmasını sağlar,
 4. Merkez Yönetim ve Başkanlar Kurulu defterlerini tutar, üyelere imzalatır ve saklar,
 5. Merkez Yönetim ve Başkanlar Kurulu kararlarının yerine getirilmesi ve anılan kurul kararlarının noksansız uygulanabilmesi için, uzmanlık daireleri arasında gerekli eşgüdümü sağlar,
 6. Mali konulara ilişkin bulunanları hariç olmak üzere, sendika defter ve dosyaları ile yazışma ve işlemlere ait belgelerin düzenli tutulmasını sağlar ve denetler,
 7. Sendika yayın politikasına uygun olarak kitap, broşür, dergi, gazete, bülten, rapor vb. dokümanın baskı ve dağıtımını düzenler,
 8. Yasalara göre devlet birimlerine gönderilmesi gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ulaştırır,
 9. Uluslararası kuruluşlar ile sendika federasyonlarının sözleşme ve tavsiye kararlarını izler ve bu konuda örgütün bilgilendirilmesini sağlar,
 10. Kendisine bağlı büroların düzgün çalışmasını sağlar,
 11. Genel Başkanın yokluğunda Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder,
 12. Merkez Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirir.

 

 1. MALİ SEKRETERİN GÖREV YETKİLERİ

 1. a) Sendikanın muhasebe işlerini, yasalar, ana tüzük ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun biçimde yürütür, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlar,
 2. b) Düzenleyeceği gelir-gider tablosu ile hesap özetlerini, Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek belli sürelerle, Merkez Yönetim Kuruluna sunar,
 3. c) Sendikanın gelirlerinin diğer daire ve birimlerle birlikte toplanmasını, giderlerinin bütçe esaslarına göre yapılmasını ve muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlar,
 4. d) Mali İşler Sekreterliğinin düzgün çalışmasını sağlar ve denetler,
 5. e) Yönetici ve personele ödenecek ücretler ile diğer ödemeleri bütçe çerçevesinde yapar,
 6. f) Vergi ve sigorta primleriyle diğer kesinti ve yükümlülüklerin zamanında ve düzenli olarak ödenmesini sağlar,
 7. g) Gider avanslarını şubelere, üzerlerindeki avansları dikkate alarak, zamanında gönderir, sarfların gözetim ve denetimini yapar, gerektiğinde harcama belgelerini Merkez Denetim Kurulu acılığıyla incelettirir,
 8. h) Sendikanın taşınır-taşınmaz mal varlığına ilişkin belgelerin ve demirbaş kayıtlarının yönetimine göre tutulmasını sağlar,
 9. i) Sendika hesaplarının iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlar,
 10. j) Merkez yönetim kurulunun kararı doğrultusunda sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesini ve poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlar
 11. k) Ana tüzük ve Genel Kurul kararları uyarınca giderler ve yıllık bütçeler, bütçede fasıllar arası yada fasıllar içindeki maddeler arası aktarmalar yapılabilmesi için Merkez Yönetim Kuruluna öneride bulunur ve bu konularda Merkez Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapar.
 12. l) Tahsil, ödeme, hesaba geçirme ve diğer muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları Genel Başkan yada Genel Sekreterle birlikte imzalar. Genel Başkan ve Genel Sekreterin yokluğunda bu işlemleri Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birinin imzasıyla tamamlar,
 13. m) Genel Kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlar ve Merkez Yönetim Kuruluna sunar,
 14. n) Sendika gelirlerini en çok 15 gün içerisinde, merkez Yönetim Kurulunun önceden belirlediği bankalara yatırır,
 15. o) Sendika kasasında, Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği tutardan fazla para bulunduramaz,
 16. p) Sendika üyelik ödentilerinin zamanında tahsilini sağlar,
 17. q) Yasal mevzuat, ana tüzük, dönem bütçesi ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik yönerge, genelge ve açıklamalar hazırlayarak sendika birimlerine gönderir.

 1. EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Eğitim sekreteri;

 1. a) Sendikanın eğitim ve sosyal çalışma programlarını hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar,

Merkez Yönetim Kurulunun onayladığı programın uygulanmasını sağlar,

 1. b) Eğitim ve sosyal çalışmaların gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması için önerilerde bulunur,
 2. c) Eğitim sekreteri, ayrıca eğitim seminerlerinin planlanması ve yürütülmesi ile ilgili her türlü bilimsel araştırmaların yapılması ile istatistiklerin tutulmasında, yurtiçi ve uluslararası veya yabancı kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesinde sendikanın çıkaracağı yayınlar yoluyla üyelerinin eğitilip, aydınlanmasını sağlar,
 3. d) Sendikanın gereksinme duyduğu her türlü ses ve görüntü kayıtlarını yaptırır ve kullanıma sunar,
 4. e) Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yönetir, düzenli çalışmalarını sağlar,
 5. f) Merez Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yapar.

 1. SÖZLEŞME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 

 1. Sendikanın yapacağı sözleşmelere esas olacak bilgileri toplar ve Merkez Yönetim Kuruluyla birlikte sözleşme yönetimini yapar,
 2. Süresi dolan sözleşmeleri fesih işlemlerini süresinde yapılmasını sağlar,
 3. Sözleşmelerin başlangıcından sonuçlanmasına kadar işleyiş ve yürütülmesinden sorumludur. Bu konudaki işlemlerin tümünü herhangi bir hak kaybına yol açmayacak şekil ve zamanında yapar ve yaptırır,
 4. Merkez Yönetim Kurulunca alınan grev kararlarının uygulanarak sonuca ulaştırılmasından Genel Sekreterle birlikte sorumludur,
 5. Sözleşmelerin taslak ve redaksiyon ve imza işlerini tamamlar,
 6. Bu kapsamda ilgili yerlere gerekli bilgi ve belgeleri süresinde ve noksansız ulaştırılmasından sorumludur,
 7. Kendisine bağlı büroları yönetir, verimli çalışmasını sağlar,
 8. Merkez Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapar.

 1. ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Sendika faaliyet alanında, sendika bünyesi dışında kalmış üretici-köylünün örgütlenmesini sağlar,
 2. Şube ve temsilciliklerin örgütlenme çalışmalarını izler, bu çalışmaların gereği gibi olmasına yardımcı olur,
 3. Üyeliğe kayıt ve üyelikten ayrılma işlemlerini yaptırır, izler, üye kayıt defter ve yazılı üyelik başvurusu ile üyelikten ayrılma bildirimlerinin Genel Merkezde ve bir kopyasının da ilgili şubede korunup arşivlenmesini sağlar,
 4. Ayrıca şubelerden Genel Kurul yönetim, denetim ve disiplin kurullarının kayıt, zimmet ve işletme defterlerinin usulüne uygun şekilde tutulmasını sağlar ve denetler,
 5. Şubelerin çalışma alanlarının belirlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması yada birleştirilmesi konularında incelemelerde bulunup Merkez Yönetim Kurulunda rapor sunar,
 6. Sendika Şube Genel Kurulları delege seçimleri ile Genel Kurulların zamanında ve gereği gibi yapılmalarına yardımcı olur,
 7. Sendika organlarında görev alan tüm yönetici, temsilci ve delegelerin kayıtlarını tutar, görev değişikliklerini izler. Sendika birimleri arasında bu konularda eşgüdümü sağlar.

 1. ARAŞTIRMA SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Üretici-Köylü ile ilgili mevzuatı izler. Değişiklikleri yenilikleri Merkez Yönetim Kurulu ile örgüte duyurur,
 2. Yasalarda yapılması gerekli değişiklikler konusunda öneriler hazırlar, hazırlatır,
 3. Ulusal tarım politikalarına ilişkin araştırmalar yapar, yaptırır,
 4. Tarım, ormancılık ve hayvancılık alanına ilişkin çağdaş üretim teknikleri konusunda araştırma ve incelemelerde bulunur,
 5. Sanayileşme ve endüstrileşmenin ekolojik denge, tarım, ormancılık ve hayvancılık üzerindeki etkilerini araştırır, değerlendirir, raporlar hazırlayıp Merkez Yönetim Kuruluna sunar,
 6. Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda araştırmalar yapar, istatistikî bilgiler derler,
 7. Ulusal ve uluslar arası düzeydeki ekonomik ve sosyal gelişmelerle ilgili araştırmalar yapar, değerlendirir. Düzenli raporları Merkez Yönetim Kuruluna sunar,
 8. Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yönetir. Düzenli çalışmalarını sağlar,
 • Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Madde  – 18 -GENEL MERKEZ DENETİM KURULU

 

Genel Merkez Denetim Kurulu, sendika Genel Kurulunca üç yıl için seçilen üç asil üyeden oluşur. Asil üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Altı ayda bir olağan olarak, Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

Denetleme Kurulunun toplanabilmesi için en az iki kurul üyesinin bir araya gelmesi gereklidir. Denetleme Kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alır. Oylamada eşitlik durumunda Başkanın katıldığı yan çoğunluğu sağlamış sayılır.

Denetleme Kurulu toplantılarına asil üyeler katılır.

Üyeliklerde boşalma olması durumunda Merkez Yönetim Kurulu tarafından en çok oy alandan başlanmak suretiyle yedek denetçiler göreve çağrılır.

Denetçiler, denetimlerini sendika Genel Merkezinde yaparlar. Sendikaya ait kayıt defter ve belgeleri sendika merkezinden dışarıya çıkaramazlar. Çalışmalarına ilişkin raporları ve dayanağı, belgeleri Merkez Yönetim Kurulu ve Sendika Genel Kurulu dışında açıklayamazlar.

Madde –  19 -GENEL MERKEZ DENETLEME KURULUNUN

GÖREV VE YETKİLERİ

 

Genel Merkez Denetleme Kurulu:

 1. Genel Merkez Denetim Kurulu çalışmalarını sendika Genel Kurulu kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler. Denetim sırasında gördüğü aksaklık ver yolsuzluklar hakkında Merkez Yönetim Kurulunu uyarır,
 2. Sendika ana tüzüğüne uygun olarak yönetsel ve mali denetlemede bulunur,
 3. Ara raporlarını Merkez Yönetim Kuruluna, dönem sonu raporunu da sendika Genel Kuruluna sunar,
 4. Çalışmaları sendika yararına, yasalara ve ana tüzüğüne uygun biçimde yürütülmesi için Merkez Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur,
 5. Yazılı bir öneri geldiğinde olağanüstü toplanılarak öneri konusu üzerinde araştırma ve inceleme yapar,
 6. Yasalarda ve sendika ana tüzüğünde gösterilen diğer denetleme görevlerini yapar, yetkilerini kullanır.

Madde –  20-GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULU

 

Genel Merkez Disiplin Kurulu, sendika Genel Kurulunca üç yıl için seçilen beş asil üyeden oluşur. Genel Kurulca aynı sayıda yedek üyede seçilir.

Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Her konu en çok bir ay içinde sonuçlandırılır.

Kurul üyeliğinden boşalma olması durumunda, Merkez Yönetim Kurulu en çok oy alandan başlamak suretiyle yedeklerini göreve çağırır.

Genel Merkez Disiplin Kurulunun toplanabilmesi için en az üç kurul üyesinin bir araya gelmesi gerekir. Genel Merkez Disiplin Kurulu kararlarını oy çokluğuyla verir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın katıldığı yan çoğunluğu sağlamış sayılır.

Genel Merkez Disiplin Kurulu, ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra verdiği kararını gereği yapılmak üzere Merkez Yönetim Kuruluna iletir. İlgilisi yazı ile bilgilendirilir.

Madde– 21-GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Genel Merkez Disiplin Kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen Merkez ve şube yöneticileri hakkında soruşturma yaparak; savları yerinde görürse, eylemin ağırlık derecesine göre uyarma, kınama, geçici yada sürekli görevden alma cezalarından birini yada ceza verilmemesi kararını verir,
 2. Genel Merkez Disiplin Kurulu, şube disiplin kurullarının şube yöneticileri hakkında verdiği geçici yada sürekli görevden alma cezalarına karşı ilgili yöneticinin yaptığı itirazı inceleyerek; sonucuna göre onama yada itirazın reddi kararlarının birini verir. İlgili yönetici verilen karara 15 gün içinde Genel Merkez Disiplin Kuruluna itirazda bulunmazsa, karar kesinleşir. Bu kararı Merkez Yönetim Kurulu uygular.

Genel Merkez Disiplin Kurulunca doğrudan verilen sürekli görevden alma kararları ile şube disiplin kurullarının sürekli görevden alma kararına itiraz üzerine verdiği onama kararlarına karşı ilgili yöneticinin sendika genel kuruluna itiraz hakkı vardır.

Görevden geçici alma kararı verilmesi durumunda, kararda belirlenen süre içinde; sürekli görevden alma kararı söz konusu ise karar tarihi ile izlenen sendika genel kurul tarihi arasında kalan süre içinde, ilgili yönetici yönetsel yetkilerini kullanamaz, özlük haklarından yararlanamaz.

Görevden sürekli alma kararı, sendika genel kurulunun onayı ile kesinleşir.

 1. Genel Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarma istemiyle sevk edilen üyeler hakkında karar verir. Üyelikten çıkarma kararı genel kurulun onayı ile kesinleşir

Suçun ağırlığı belirlenirken, yasalar, ana tüzük, yönetmelikler, Genel Kurul kararları ile genel haklar ve sendikanın çıkarları gözetilir

Madde– 22-BAŞKANLAR KURULU

Başkanlar kurulu; Merkez Yönetim Kurulu ile Şube Başkanları ve Şube sekreterlerinden oluşur. Sendikanın en yüksek danışma organıdır.

Başkanlar Kurulu MYK’nın çağrısı üzerine 3 ayda bir toplanır. Kurula Genel Başkan, onun yokluğunda Genel Sekreter başkanlık eder. Toplantının gündemini MYK hazırlar. Gündemde yer almayan konuların görüşülmesi, toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun kararına bağlıdır.

 

Madde – 23-BAŞKANLAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Başkanlar Kurulu;

 1. a) Şubelerin yerel sorunlarını dile getirir ve bu konuda yetkili kurullara önerilerde bulunur,
 2. b) Toplu Sözleşme düzenlenmesi ve uygulanması hakkında ki görüşlerini bildirir,
 3. c) Kurulların çalışmaları hakkında bilgi alarak, çalışmaların verimli hale getirilmesi için önerilerde bulunur,
 4. d) Sendikanın faaliyet alanını ilgilendiren yasa ve tasarılar üzerinde ki görüşlerini bildirir,
 5. e) Sendikanın genel çalışmaları hakkında ki görüşlerini açıklar,
 6. f) Şube ilişkileri ve eşgüdümü konusunda önerilerde bulunur,
 7. g) MYK’ca belirlenen diğer konularda görüş bildirir,
 8. h) Sendika genel kurulunca MYK’ya verilen özel yetkilerle ilgili konuları, MYK kararlarından önce görüşür ve tavsiye kararları alır,

Başkanlar Kurulunca belirlenecek ortak görüşler, MYK’ca değerlendirilir ve izleyen başkanlar kurulu toplantısında açıklanır,

Madde – 24-ŞUBELERİN KURULUŞU

 

 1. Sendika şubeleri, Sendika Genel Kurulundan alınan yetkiye dayalı olarak MYK kararı ile kurulur ve diğerleriyle birleştirilebilir.
 2. Birleştirmenin gündeme geldiği şubelerde üye sayısı asgari 500 olacak şekilde MYK’ca belirlenir.
 3. Yeni kurulacak şubeler, örgütlenme alanına giren toplam Üretici/Köylü sayısı ve üye sayıları dikkate alınarak oluşturulur. (b) fıkrasındaki sayıya ulaşamayan şubeler aynı fıkrada öngörülen yöntemlerle MYK’ca değerlendirilir.
 4. Örgütlenecek toplam Üretici/Köylü sayısı (b) fıkrasındaki sayıya ulaşmıyorsa, MYK, Başkanlar kurulunun tavsiye kararlarını da değerlendirecek kesin karar verme yetkisine sahiptir.

Madde – 25 -ŞUBELERİN KURULUŞ YÖNTEMİ

Kuruluşuna MYK’ca karar verilen şubeler ana tüzükte öngörülen sendika yöneticiliği niteliklerine sahip sendika üyeleri tarafından yasa, tüzük ve ilgili yönetmelik kurullarına göre kurulur.

MYK, kurulacak şubenin kapsam alanında çalışan sendika üyelerinden gerekli niteliklere sahip en az 5, en çok 11 kişilik bir girişimci kurulu atar ve aynı kurulun içinden bir başkan belirler.

Girişimci kurulunun listesi, yasalarda yazılı belgelerle birlikte en geç 15 gün içinde Genel Merkeze ve ilgili şubenin bulunduğu yerin valiliğine verilir ve usulüne  göre ilan edilir.

Böylece yeni kurulan şubeler, ilk toplantısında bir sekreter, bir sayman seçer ve en geç 6 ay içinde ilk olağan genel kurullarını yapmakla yükümlüdürler. Yeni şubeye hangi üyelerin bağlanacağını ve bu konuda ki değişiklikleri MYK belirler.

ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

Şube genel kurulu, Şube Yönetim ne denetim kurulu üyeleri birlikte,

 1. 500’e kadar üyesi olan şubelerde tüm üyelerin katılımıyla,
 2. Üye sayısı 501’den 1000’e kadar olan şubelerde, üyeler arasından seçilen 100 delegeden,
 3. Üye sayısı 1001’den 2000’e kadar olan şubelerde, üyeler arasından seçilen 150 delegeden,
 4. Üye sayısı 2001’den 3000’e kadar olan şubelerde, üyeler arasından seçilen 175 delegeden,
 5. Üye sayısı 3001’den 5000’e kadar olan şubelerde, üyeler arasından seçilen 200 delegeden,
 6. Üye sayısı 5001’den fazla olan şubelerde ise üyeler arasından seçilen 250 delegeden oluşur.

Delegelerin toplamı 250’den fazla olamaz. Delegelerin, üyelerin tümünü temsil edecek biçimde seçilmesine özen gösterilir. Bunu düzenleyen bir yönetmelik yapılır.

Madde – 26-ŞUBE GENEL KURULUNUN  TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Genel Kurulu en geç 3 yılda bir ve MYK’nın belirlediği zamanlarda, şubenin bulunduğu ilde olağan olarak toplanır.

Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul toplantısının gündemi, yer, gün, saati ve çoğunluk olmadığı taktirde ikinci toplantıya ait durumlar en az 15 gün önce o yerde yayınlanan bir gazete ile ( o yerde gazete yayınlanmıyorsa yerel olanak ve araçlardan yararlanmak suretiyle) ilan olunur ve durum ayrıca o yerin en büyük mülki amiri ile seçim yapılacaksa ilgili seçim kurulu başkanlığına bildirilir.

Şube Genel Kuruları, ana tüzüğün sendika genel kurulu için belirlediği yöntemlere uygun olarak çalışır.

Madde – 27-OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULU

Şube genel kurulu;

 1. a) şube yönetim yada denetleme kurulu kararıyla,
 2. b) şube genel kurulu delegeleri yada genel kurul üyeleriyle yapılacaksa üyelerin beşte birinin, gündemli, yazılı ve gerekçeli istemiyle olağan üstü olarak toplanır.

Olağanüstü şube genel kurulunda doğal delegeler ile bir önceki genel kurulda seçilmiş delegeler yada genel kurul üyeleriyle yapılacaksa şube sınırları içindeki üyeler katılır. Olağanüstü şube genel kurulu gündemiyle bağlıdır. Olağanüstü şube genel kurulu istem tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır.

Madde– 28 -ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube genel kurulunun başlıca görev ve yetkileri;

 1. a) gündemde yer alan veya toplantıda hazır bulunanlarının onda birinin isteğiyle gündeme alınan konuları görüşmek,
 2. b) şube başkanı ve diğer zorunlu organları seçmek,
 3. c) şube yönetim kurulu ve denetim kurulunun çalışmalarını incelemek, raporlarını görüşmek ve aklamak,
 4. d) ana tüzükte belirlenen sayıda sendika genel kurulu delege sini seçmek,
 5. e) şubeye ilişkin sorunları görüşüp şube yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,
 6. f) yasalar, tüzük ve yönetmeliğin diğer yetkilerini kullanmaktır. Şube genel kurullarının mali aklama yetkisi yoktur.

Madde – 29 -ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube yönetim kurulu, şube genel kurulunca gizli oyla üyeler arasından seçilen bir şube başkanı ile en az beş en çok dokuz üyeden oluşur.

Şube yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantılarında kendi aralarında bir sekreter ve bir sayman seçerler. Yönetim kurulunda eksilme olursa, en çok oy alan yedekten başlamak üzere asil üyeliğe çağrı yapılır. Boşalma şube başkanlığında olursa; yeni başkan kurul üyeleri ararsından seçilir. Seçilen üyenin yeri yedekten doldurulur.

Madde – 30-ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube yönetim kurulu, ilk olağan toplantısını, şube genel kurulunun bitimini izleyen üç gün içinde yapar. Diğer olağan toplantılar. Haftada bir yapılır. Şube başkanının yada iki üyesinin gerekli gördüğü her zaman olağanüstü toplantı yapılır.

Şube yönetim kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda, başkanın katıldığı görüş yönetim kurulu kararı olur. Şube genel kurulunu olağan üstü toplantıya çağırma kararı şube yönetim kurulu üyelerinin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Þube yönetim kurulu toplantýlarýnýn gündemi, þube baþkaný ve sekreter tarafýndan birlikte hazýrlanýr. Üyelerin salt çoðunluðunun oyu ile gündeme gerekli ekleme yada çýkarma yapýlýr.

Şube yönetim kurulu toplantısına şube başkanı yokluğunda, şube sekreteri başkanlık eder. Kararlar, noterden onaylı şube yönetim kurulu karar defterine şube sekreterince yazılır ve hazır olan üyeler tarafından imzalanır.

Madde – 31-  ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN  GÖREV VE YETKİLERİ

Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri;

 1. a) İlk toplantısında, üyeleri arasında bir sekreter ve bir sayman seçmek,
 2. b) Şube sınırları içinde örgütlenme çalışması yürütmek,
 3. c) Merkez yönetim kurulunun vereceği yetki sınırları içinde toplu sözleşme görüşmelerine katılmak, bağıtlanan sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde ilgililerle görüşerek çıkan sorunları çözümlemek,
 4. d) Üye temsilcilerle toplantılar yapmak,
 5. e) Üyelik başvurularını incelemek, üyelik belgelerini görüşü ile birlikte MYK’a iletmek,
 6. f) MYK kararlarını uygulamak, MYK’nın yetki vermesi durumunda sendika temsilcilerini seçmek,
 7. g) MYK’ca belirlenen eğitim programı uyarınca, şube sınırları içinde eğitim çalışmaları yapmak,
 8. h) Şube içindeki örgüt seçimleri ile ilgili tüm çalışmaları yapmak, MYK’nın bu konuda vereceği görevleri yerine getirmek,
 9. i) Şube denetçilerini olağanüstü toplantıya çağırmak,
 10. j) Şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar vermek ve durumu MYK’ya bildirmek,
 11. k) Şube disiplin kurulunun uyarma ve kınama kararlarını uygulamak,
 12. l) Şube harcamalarını onaylamak,
 13. m) Ana tüzük uyarınca sendika ödentilerini toplayıp onaylı bir örneği ile genel merkeze göndermek,
 14. n) Şube yazışma ve işlemlerinin iki imza ile yapılması zorunlu olup, şube yazı ve işlemlerini birinci imza olarak şube başkanı imzalar,
 15. o) Şube yönetim kurulu toplantılarına, şubede kurulacak kurullara ve komisyonlara şbe başkanı başkanlık eder.

ö) Şubenin tüm yazışmalarından (mali yazışmalar hariç)şube sekreteri ikinci imza yetkisine sahiptir. Şubenin her türlü yazışması, şube yönetim kurulu defterlerinin tutulması, korunması, ve yazılması şube sekreterinin görevidir.

 1. p) Şube yönetim kurulunun mali konulara ilişkin tüm işlemlerini, yasalar ve ana tüzük hükümleri ile sendikanın yetkili organlarını kararları doğrultusunda Şube saymanı yürütür.
 2. r) Ana tüzük, yönetmelikler, şube genel kurulu ve MYK’ca verilen diğer görevleri yapmaktır.

Madde – 32- ŞUBE DENETİM KURULU

Şube genel kurulunca üç asil ve üç yedek denetçi seçilir. Bunlar ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan ve bir yazman seçerler. Asil denetçilerde eksilmeler olursa, yerlerine oy sırasına göre yedekler çağrılır.

Şube denetçileri en az altı ayda bir olağan olarak denetim görevini yapar. Kontrol ve inceleme için aldığı belgeleri şube dışına çıkaramaz.

Raporlarını noterce onaylanmış bir deftere yazarak imzalar. Raporlarının bir örneğini şube yönetim kuruluna verir. Yolsuzluk ve Usulsüzlük saptayan raporlarının bir örneğini, MYK’na gönderir.

Madde– 33-ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube denetim Kurulu; şube çalışmalarını ve hesaplarını incelemek, denetlemek ve kontrol etmek amacıyla kurulmuş bir organdır.

Şube denetim kurulu;

 1. a) Şube gelir ve giderlerinin kayıt ve defterlere düzenli işlenip işlenmediğini inceler,
 2. b) Gelir ve giderlerin kanıtlayıcı belgelere dayandırılıp dayandırılmadığını kontrol eder,
 3. c) Gelir ve giderlerin ana tüzük hükümlerine, organların kararlarına uygun biçimde yapılıp yapılmadığını araştırır,
 4. d) Ana tüzükte yazılı şube defterlerini yasalara uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler,
 5. e) Şube çalışma ve hesaplarına ilişkin işlemle`in, ana tüzük ve yasa hükümlerine uygun olarak yapılıp Yapılmadığını saptar.

Şube denetim kurulu, ana tüzüğe uygun denetimini yapar. Ara raporunu şube yönetim kuruluna verir. Devre sonu raporunun da bir örneği MYK’na gönderilmek üzere, şube genel kuruluna sunar. Denetleme sırasında ana tüzüğün temel amaç ve ilkelerine aykırı davrandığını saptadığı kimseleri MYK’na bildirir.

Madde – 34-ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

 

Şube disiplin kurulu, şube genel kurulunda seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler kendi aralarında bir başkan ve bir yazman seçerler. Asil üyelerde eksilme olursa, yerlerine oy sırasına göre yedekler çağrılır.

Şube disiplin kurulu, şube yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

 

 

 

Madde – 35-ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

 1. a) Şube Disiplin Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun istemi üzerine toplanır. Önüne gelen konuları en geç bir ay içerisinde karara bağlar. Şube Yönetim Kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir,
 2. b) Kurul üyeleri, kendileri ile ilgili toplantılara katılmazlar. Bu durumda yerlerine geçici olarak yedekleri çağrılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelcik ve ivedilikle görüşür,
 3. c) Şube Disiplin Kurulu, il’ilinin 3avunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karar verir. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmalı, kanıtlar ayrġntılı olarak gösteriLmelidir,

 1. d) Şube Disiplin Kuruhu, karar verirken, sendikanın amaç ve ilkelerini, bütünlüğünü ve çıkarlarını gözetmek zorunluluğundadır,

Şube Disiplin Kurulu kararları noterce onaylı deftere Yazman tarafından yazılarak, katılanlarca imzalanır.

Madde –  36 -ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube Disiplin Kurulu, Sendikanın Ana tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket etpiği ileri sìrülen Şubelerinin kayıtlı üyeLeri Hakkında; uyarı veya kınama cezalarından birini yada #eza verilmemesi kararını verir.

Ŗube Disiplin Kurulu, önüne gelen konuda daha ağır bir ceza verilmesi gerektiği kanısına varırsa, görüşü ile birlikte dosyayı gereği yapılmak üzere Merkez Yönetim Kuruluna gönderilmesi için Şube Yönetim Kuruluna verir.

Şube Disiplin Kurulunca verilen kararlar Genel Disiplin Kurulunca onaylandıktan sonra, Merkez Yönetim Kurulunca uygulanır ve üyenin siciline işlenir.

Madde – 37-KÖY VEYA MAHALLE TEMSİLCİLER KURULU

Köy veya Mahalle Temsilciler Kurulu, ilgili faaliyet alanında bulunan mahalle veya köylerden en az iki kişi olarak üyelerce seçilen temsilcilerden oluşur. Bunlar kendi aralarında bir baş temsilci seçerler. Birim, mahalle veya köyde bir üyenin bulunması halinde o üye temsilci olarak atanır.

Baş temsilci ve temsilcilerin görev süresi en çok üç yıldır.

İlgili köy veya mahallede çalışan üyelerin salt çoğunluğunun istemi yada ilgili Şube ve gerekli gördüğü durumlarda Merkez Yönetim Kurulunca temsilciler görevden alınabilir. Ancak iki ay içinde seçimlerin yenilenmesi gereklidir.

Köy veya Mahalle Temsilciler Kurulu üyelerinin seçimine, adaylarda aranacak niteliklere, gerektiğinde görevden alınmalarına, Kurulun çalışma yöntemine, görev ve yetkilerine ilişkin esaslar bir Yönetmelikle saptanır.

Madde –  38 -KÖY VEYA MAHALLE TEMSİLCİLER KURULUNUN

GÖREV VE YETKİLERİ

Köy veya Mahalle Sendika Temsilcileri ve baş temsilci çalıştıkları alanlarda;

 1. a) Sendika organları ile üyeler arasındaki iyi ilişkileri, düzenli çalışmayı, birlik ve dirliği sağlamak,

b)Üyelerden gelen dilek ve yakınmaları çözümlemeye çalışmak, çözümleyemediklerini Şube Yönetim Kuruluna aktarmak,

 1. c) En az haftada bir toplantı yaparak alanlarının sorunlarını görüşmek,

d)Sendikanın amaç ve ilkeleri ile organ kararlarını üyelere açıklamak, uygulanmalarını sağlamak,

e)Üyelerin yasalardan ve toplu sözleşmelerden doğan haklarını korumak,

f)Sözleşme çalışmaları ve görüşmeleri ile yakından ilgilenmek, bu konuda üyelere bilgi vermek ve sözleşmelerin kendilerine verdiği görevleri yerine getirmek,

g)Alanında ve çevresindeki örgütsüz üretici/köylünün sendika üyesi olması için gerekli çalışmaları yapmak,

h)Sendika ödentilerinin zamanında tahsilini sağlamak.

Madde –  3ŞUBE TEMSİLCİLER KURUL

 

Şube Temsilciler Kurulu, Şube Başkanının yönetiminde Şube Yönetim ve Disiplin Kurulu ile Şube Denetçileri ve Şubeye bağlı köy ve mahalle temsilcilerinden oluşur.

Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Şube kapsamı içinde bir Danışma kuruludur. Sendika Temsilcileri arasında işbirliği ve yardımlaşmayı sağlar. Toplanma zamanı ve çalışma yöntemleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek bir Yönetmelikle belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Madde  – 40-SENDİKANIN GELİRLERİ:

 1. a) Üyelik ödentisi,
 2. b) Dayanışma ödentisi,
 3. c) Yasal ve tüzüksel girişimlerden elde edilen gelirler,
 4. d) Eğlence, konser, şenlik, şölen, sergi vb. gibi sosyal ve kültürel çalışmalardan sağlanan gelirler,
 5. e) Yasaya uygun olarak yapılan bağışlar,
 6. f) Üyesi bulunduğu Konfederasyon ve Uluslar Arası kuruluşlardan sağlanan yardım ve bağışlar,
 7. g) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışından doğan kazançlar,
 8. h) Banka mevduat gelirleri ile yasaya ve tüzüğe uygun olarak sağlanan diğer gelirlerden oluşur.

 

Madde – 41-SENDİKANIN GİDERLERİ

Sendika amaç ve çalışmaları dışında gider yapamaz ve bağışta bulunamaz.

Sendika gelirlerinin en az yüzde beşini eğitim giderleri için kullanmak zorundadır.

Sendika, üyeleri ile çalıştırdığı kişiler dahil hiç kimseye borç veremez. Sendika gelirlerinin yüzde beşini aşmamak koşulu ile sosyal amaçlı harcamalar yapabilir. Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve gereç demirbaş defterine işlenir ve bunlar hakkında gider olarak işlem yapılmaz.

Madde –  42-BÜTÇENİN DÜZENLENMESİ

Sendikanın bütçe önerisi Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanır. Sendika Genel Kuruluna sunulur. Sendika Genel Kurulu tarafından onaylanan bütçe kesin biçimini kazanır.

Bütçe, üç yıllık devre için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır. Merkez Yönetim Kurulu, bütçedeki tüm fonlarla ilgili fasıllar ve yıllar arasında aktarma yapabilir. Bütçede her türlü harcamalar, ücretler, tazminatlar, taşınır ve taşınmaz mal karşılıkları ayrı ayrı gösterilir.

Madde  – 43-SENDİKA ÜYE ÖDENTLERİ

 1. a) Sendikaya kayıtlı üyelerin ödeyeceği aylık üyelik ödentisi, asgari ücretin bir günlük çıplak tutarının dörtte biridir.
 2. b) Sendika ödentilerinin düzenli verilmesi zorunludur.

 

Madde – 44-PARASAL KONULAR

 1. a) Sendikanın parasal işleri, MYK’nın gözetim, denetim, ve sorumluluğu altındaki Mali Sekreteri tarafından yürütülür. Paralar, MYK’nın belirleyeceği bankaya yatırılır.

Sendika zorunlu giderler için kasasında en çok yürürlükteki asgari ücretin on katı tutarında nakit bulundurur,

 1. b) Hesaplarında, MYK’ca düzenlenecek imza sirküleri ile biri Genel Başkan veya Genel Sekreter yada Mali Sekreter olmak üzere, en az iki MYK üyesinin imzası ile para çekilir,
 2. c) Şubeler adına bankada hesap açılması, hesapta bulunan paranın çekilmesi, aktarılması ve hesabın kapatılması; ilgili Şube Yönetim Kurullarınca düzenlenecek imza sirkülerine göre Başkan, Sekreter ve Saymandan en az ikisinin imzasıyla olanaklıdır. Sekreter ve Sayman bu yetkiyi, Başkanın geçici olarak bulunmadığı durumlarda birlikte kullanabilir.

Şubelerin hesabındaki bu paralar, MYK’ca üyelerinin bu maddenin  (b)  fıkrasına uygun şekilde birlikte imzalarıyla da çekilebilir.

Madde-  45 -BELGELERİN SAKLANMASI

 

Sendikaca tutulması zorunlu defter, dosya ve kayıtlar yürürlükteki yasalar ile belirli sürelerde, bu belgeleri düzenlemekten sorumlu Sekreterliklerce saklanır. Genel Merkez Denetleme Kurulu üyeleri ile şube denetçilerinin denetleme sırasında istedikleri belgeler ve defterlerin ilgililerce gösterilmesi ve her türlü kolaylığın sağlanması zorunludur.

Madde –  46 -AVANSLAR

 

Şubelere, çalışma alanlarındaki koşullara göre, MYK’ca belirlenecek oranda avans gönderilir. Şubeler, olağan giderlerini, önceden belirlenen programa ve avanslara uygun olarak yaparlar.

Genel Merkezce alınan gider belgelerinin arta kalan tutarı geciktirilmeden gönderilerek, ilgili Şubenin avansı tamamlanır.

Avanslar konusuna ilişkin bir Yönetmelik hazırlanır.

Madde –  47 -ŞUBE GİDERLERİ

Şubelerin yaptıkları her türlü harcamalar Yönetim kurulunca 15 günde bir onaylanır. Onay tarih ve sayısını taşıyan ve Şube Başkanı ile Sayman tarafından imzalanan Gelir-Gider tablosu ile birlikte harcama belgelerinin giderin yapılmasını izleyen en geç 15 içinde Genel Merkeze gönderilmesi zorunludur.

Ana tüzük ve Yönetmeliklerle yürürlükteki yasalara aykırı giderlerden dolayı ilgili Şube Yönetim Kurulu üyeleri; Genel Merkez ve yargı organlarına karşı sorumludurlar.

 

Madde – 48-GELİRLERİN DÜZENİ

Gelirlerin nasıl ve hangi organların eliyle toplanacağına, hesapların tutuluş biçimine ve gerçek ve tüzel kişilerden para alacak görevlilerin saptanmasına MYK karar verir.

Sendika gelirlerinin tümü Genel Merkez hesabında toplanır. Sendika adına gerçek ve tüzel kişilerden para almaya yetkili görevliler, tahsil ettikleri paraları, bulundukları yerlerde sendika paralarının yatırıldığı banka şubesine, Merkez hesap numarasını vererek bir hafta içinde yatırmak zorundadır.

Madde – 49-EĞİTİM FONU

Sendika gelirlerinin en az yüzde on beşi, üyelerinin mesleksel eğitimi ile bilgi ve deneyimlerinin artırılması için yapılacak eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere eğitim için ayrılır. Eğitim için ayrılan paralar, MYK’ca onaylanan eğitim programına göre üyelerin eğitilmesi için harcanır.

Madde –  50-GREV FONU

MYK, sendika ödenti gelirlerinin yüzde on beşini, grev fonu olarak ayırmak yetkisine sahiptir. Bu fon grev yada lokavt durumunda; yasalar, ana tüzük ve çıkarılacak Yönetmelik hükümlerine uygun olarak harcanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Madde  – 51-MAL BEYANI

Sendika Genel Merkez ve şubelerinin başkan ve yöneticiler ile denetçileri göreve seçilmelerini izleyen 3 ay içinde; kendilerinin, eş ve velayetleri altındaki çocuklarının mal varlığı bildirimini ilgili yönetim kuruluna vermek zorundadırlar. Bildirimin verildiğini gösteren noterlikten alınacak belge, merkez yada şube denetçilerine verilir. Bu belgeler, yönetim kurulları karar defterinin özel bir sayfasına yazılır. Bu sayfayı denetçiler imzalar.

Yedek üyeler mal bildirimlerini asil üyelerin ayrılması üzerine göreve çağrıldıkları  günden itibaren 3 ay içinde notere vermek zorundadırlar.

Bu zorunluluğa uymayanların sendika genel merkez sendika şubesindeki yöneticilik sıfatları bildirim süresinin itibaren 1 ay geçmesi ile sona erer.

Mal bildiriminde bulunanlar görev sürelerinin sonunda tekrar seçilseler bile yukarıdaki esaslara göre yeniden bildirimde bulunmak zorundadırlar. Aynı görev süresi için mal bildirimleri bir kez verilir ve ilgili yöneticinin görevinin sona ermesinden itibaren 5 yıl süre ile noterde saklanır.

Mal bildiriminde yazılı olanlar açıklanmaz, ancak yargı organlarınca ve denetleme ve inceleme yetkisine sahip diğer makam ve organlarca geri verilmek üzere alınabilir.

 

Madde  –  52-YÖNETİCİ VE GÖREVLİLERİN ÜCRET, ÖDENEK, YOLLIK, TAZMİNAT  VE SOSYAL HAKLARI

 1. a) Sendika Merkez, şubelerin ücretli yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenek, yoluk ve tazminatlar Sendika Genel Kurulunca saptanır.
 2. b) Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelerine verilecek yollukların tavanı da Sendika Genel Kuruluca belirlenir,
 3. c) Genel Başkan ve MYK’nın unvanlı altı asıl üyesi çalışmalarını görevlerine özgüleyerek ücretli çalışırlar,
 4. d) MYK’nın kararı ile, şubelere aşağıdaki sıralamaya göre ücretli yönetici kadro verilir:

500-1000 arası üyesi bulunan şubelere, şube başkanına özgülenen bir,

1000-2000 ( dahil ) üyesi bulunan şubelere; şube başkanı, şube sekreteri özgülenen iki,

2001’den fazla üyesi olan şubelere; şube başkanı, şube sekreteri ve saymana özgülenen üç,

Şubelerin bu ücretli yönetici kadrolarında çalışacak yönetim kurulu üyelerinin ücret, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları ile ücretli yönetici kadrosu verilmeyen yönetim kurulu üyelerine verilecek Şube temsil Ödeneği tutarları Sendika genel Kurulu tarafından saptanır,

 1. e) Genel Merkez ve şubelerde ücretli yönetici kadrolarında görev alanların yeniden seçilmemeleri yada ölüm, maluliyet, emeklilik gibi nedenlerle görevlerinden ayrılmaları veya çekilmeleri ve seçime girmemeleri durumunda kendilerine ödenecek hizmet ödeneği ve diğer parasal haklar sendika genel kurlunca kararlaştırılır,
 2. f) Sendika organlarında görevli ücretli yöneticiler, 30 iş günü ücretli izin hakkına sahiptirler.

Sendika yoğunluğu nedeniyle ve MYK’ca yıllık ücretli izne çıkması uygun görülmeyen ücretli yöneticiye, kullanmadığı yıllık iznin ücreti ödenir,

 1. g) Genel Merkez ve şubelerde ücretli yönetici kadrolarında görevli yönetim kurulu üyeleri yada diğer kurulların üyeleri veya MYK’ca görevlendirilen örgüt kademelerindeki yöneticilerden herhangi biri ile sendika personelinden birinin Tüm Köy Sen ile ilgili bir iş kazası geçirerek görev yapamayacak şekilde sakat kalmaları halinde kendilerine ve bu nedenle ölmeleri durumunda ise yasal mirasçılarına yapılacak ödemelerin tutarı sendika genel kurulunca belirlenir.

Madde-  53- ÜCRETLİ TÖNETİCİLERİN ATANMALARINADAKİ

YÖNTEM

Şubelere ücretli yönetici atama yetkisi, başkanlar kurulu yetkisi alınarak, MYK’a aittir.

 

Madde  – 54-YOLLUKLAR VE ÜCRET KAYIPLARI

 1. a) Sendikanın Genel Kurul toplantısına katılan ve sendika zorunlu organlarında görevli olan üye yada delegelerin yollukları belgelendirmek koşulu ile, sendika tarafından ödenir,
 2. b) Şube disiplin kurulları ile başkanlar kurulu üyeleri ve denetçilerini toplantılara katılmaları nedeniyle yollukları ve varsa ücret kayıpları, belgelendirilmek koşulu ile sendikaca ödenir.
 3. c) MYK’ca görevlendirilecek üyelerin yolluk ve varsa ücret kayıpları belgelendirilmek koşulu ile sendikaca ödenir.

 

Madde – 55-PERSONEL, UZMAN VE DANIŞMAN:

Sendikanın Merkez ve şubelerinde, işlerin yürütülmesini sağlamak üzere yeteri kadar ve Sendika Genel Kurulunca kabul edinilen bütçe esasları içinde; personel, uzman ve danışman çalıştırılır.

Personel, uzman ve danışmanlar:a) Merkezde, MYK kararı ile,b) Şubelerde, ilgili şube yönetim kurulunun istemi MYK’nın kararlarıyla atanırlar. Göreve son verilme işlemi de MYK’ca yapılır.Personel, uzman ve danışmanların ücret, ikramiye, yolluk, tazminat ve diğer özlük hakları Sendika Genel Kurulu tarafından saptanan bütçe ve kadro çerçevesinde  MYK’ca belirlenir.Ücret, yolluk, sosyal haklar, yıllık ücretli izin, ikramiye, çalışma saatleri, kıdem tazminatları, ihbar önelleri ve diğer her türlü özlük hak ve çalışma koşulları, Sendika Genel Kurulu kararlarına uygun olarak, MYK’ca hazırlanarak yürürlüğe konulacak iç yönetmelikte düzenlenir.

Madde –  56-YÖNETMELİKLER

Ana tüzük hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak, sendikanın amaçlarını gerçekleştirmek ve çalışmaların daha düzenli yürütülmesini sağlamak için, Ana tüzük kurallarına aykırı olmamak koşuluyla, Başkanlar kurulu tavsiye kararı ile, MYK tarafından Ana tüzüğe ek her türlü yönetmelik düzenlenerek yürürlüğe konulabilir. Yönetmeliklerin kaldırılması ve değiştirilmesi de aynı esasla olur.

Uygulamaya konulan yönetmelikler bu Ana tüzüğün ayrılmaz parçalarıdır.

 

Madde – 57- YÜRÜRLÜK

Tüm Köy Sen ( Tüm Üretici Köylüler Sendikası)’a ait bu Anatüzük, kurucular tarafından kabul edilerek 22.06.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

MADDE – 59

SENDİKANIN KURUCULARI:

 

  TÜM KÖY SEN KURUCULAR LİSTESİ
Sıra ADI-SOYADI TC NO BABA ADI D.YERİ D. TARİHİ
1 Ahmet Erkan 27002554768 Murat Yenifakılı 1967
2 Ali Gürel 55069283840 İbrahim Doğanşhir 1957
3 Ali Kıran 59152147712 Kalender doğanşehir 1963
4 Ali Kurt 46063756546 Muhammet Fındıklı 1954
5 Ali Rıza Bölük 33172146658 Mehmet Mudurnu 1962
6 Ali Şimşek 57070590474 Haci Kozluk 1956
7 Aliseydi Köroğlu 30635090534 Mehmet Akçadağ 1960
8 Aydın Kaya 30977079136 Boyraz Akçadağ 1953
9 Azmi Oztürk 34636957148 Vahap Akçadağ 1950
10 Bülent Falakoğlu 40786932492 Yakup Rize 1974
11 Celal Kırteke 22982345634 İsmail Akçadağ 1959
12 Fevzi Çakmak 38863733292 Mustafa Kırklareli 1963
13 Gaffar Karakış 56953221092 İbo doğanşehir 1962
14 Hacı Topçu 26705564678 Ahmet Boğazlıyan 1973
15 Hasan Fener 49219652952 Rahman Ballıköy 1955
16 Hasan Zorlucan 50764599814 Osman Nuri Fındıklı 1955
17 Hayri Yıldırım 34831958292 Ali doğanşehir 1957
18 Hikmet Poyraz 26366406430 Mustafa Halis Ordu 1956
19 İbrahim İçecek 13406039758 İskender Silvan 1963
20 İmdat Fener 13823833922 Rahman Ballıköy 1953
21 İrfan Bilik 40927664558 Mustafa Kırklareli 1962
22 Kadir Karafazlı 41671905744 Reşit İyidere 1973
23 Kamil KARA 24758466642 Zülkif İstanbul 1965
24 Karip Koç 27020211094 Mehmet Akçadağ 1955
25 Kaya Unsalan 22637366724 Alidoğan Hekimhan 1960
26 Kenan Göktaş 35695921842 Vahap Akçadağ 1963
27 Lütfü Gökerküçük 60079029036 Hasan Poyralı/Pınarhisar 1960
28 Mazlum Köse 24533293945 Vahap Akçadağ  
29 Mehmet Çetin 16498749390 Osman Mudanya 1965
30 Mehmet Eker 16879736636 Hüseyin Mudanya 1972
31 Meysem Görüroğlu 37273468886 Yusuf Antakya 1975
32 Muharrem Özünel 17896801796 Mustafa Çorum 1954
33 Muharrem Zehir 24643579662 Yusuf Çorum 1958
34 Murat Benzetir 18461408166 Arif Babaeski 1948
35 Mustafa Taflı 10773095776 Yaşar Yenifakılı 1959
36 Nazım Cesur 28064519320 Mehmet Yenifakılı 1968
37 Orhan Kara 46618112964 Mehmet Giresun 1951
38 Ökkeş Nergiz 22928768060 Hüseyin Osmaniye 1955
39 Ömer Karafazlıoğlu 43486845260 Mehmet iyidere 1957
40 Ömer Öcalan 20042773106 Hamza Boğazlıyan 1971
41 Ramazan Gökay 13649669194 Yusuf Malatya 1952
42 Recep Kuk 46513747568 Şaban Rize 1951
43 Remzi Aras 33577907090 Ali Lüleburgaz 1945
44 Sabit Karafazlı 41677905526 Reşit Rize 1967
45 Sadık Turan 18151380636 Yalçin Sarıköy/Merzifon 1963
46 Saim Oztürk 34540960326 Vahap Akçadağ 1971
47 Sami Çelik 34499144716 Mehmet İyidere 1957
48 Sami Çevik 23334471154 İsmail Mudurnu 1970
49 Sedat Başkavak 41737008808 Nadir Çorum 1974
50 Şenol Arslan 24920461154 Mehmet Fındıklı 1972
51 Şevki Konur 51649309962 Muharrem Kaynarca 1940
52 Şipir Kuk 43525847132 Ahmet Rize 1953
53 Vahap Köse 20780419090 Ali Akçadağ 1963
54 VahapTabel 23759319728 Karaali Akçadağ 1951
55 Veli Bütün 14762534192 Ali Lüleburgaz 1964
56 Yusuf Meral 32618024826 Abdullah Akçadağ 1947
57 Zekai Sağra 34820117242 Yılmaz Ordu 1961

Son Haberler

Gıda krizi riski büyüdü (2) | Suçlu virüs mü, çözüm nerede?
Gıda krizi riski büyüdü (1) | Suçlu virüs mü, çözüm nerede?
Çay Üreticisi Mağdur Edilmesin!
Göstermelik değil gerçek destek istiyoruz
Korona krizinden çıkıp, kıtlık krizine girmeyelim.
Tüm Köy Sen ve MEÇEP’ten kurultay: Sorunlar ortak mücadele de ortak olmalı
Tüm Köy Sen: Tarım politikası değişmedikçe, üretici hep mağdur olacak
Hatay Erzin’de üreticiler kurultay yapmaya karar verdi
Dersim’deki kurultaydan çağrı: Tarım, hayvancılık ve çevre mücadelesi birlikte olmalı
Tüm Köy Sen: Fidan dikme kampanyası yapanlar ormanların yok edilmesine olanak tanıyor
Malatya’da Çevre ve Tarım Kurultayı düzenlendi: Üretici için çare sendikalaşmak
Tüm Köy Sen köylülerle bir araya geldi: Sorunlar ortak, birlikte mücadele şart
Burhaniye’de tarım ve çevre paneli: Bize nefes borusu şart
Tüm Köy Sen Tarım Çalıştayı bildirgesi: Tarımın çökertilmesine seyirci kalmayacağız
Tüm Köy Sen’den maden açıklaması: Zehirleniyoruz, tarım arazileri yok oluyor
Fındık üreticileri tepkili: Fiyat maliyetinin de altına düşürüldü
Malatya’da kayısı üreticileri tartışıyor: Kooperatifleşmeye gidilmeli